blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Kollum
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Kollum Accountants

AVM Accountants B.V.
Voorstraat 14
9291CK  KOLLUM
0511-451248

Er zijn administratiekantoren gevonden in Kollum Administratiekantoren

Admin.- & Belastingadv.bur. E. Kooi Kollum B.V.
Kerkstraat 17
9291CA  KOLLUM
0511-452323

Er zijn advocatenkantoren gevonden in Kollum Advocatenkantoren

Elgersma B.V.
Hesseweg 16
9291ME  KOLLUM
0511-454199

Er zijn antiekwinkels gevonden in Kollum Antiekwinkels

Kammen-Antiek
Voorstraat 43
9291CD  KOLLUM
0511-451964

Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Kollum Assurantietussenpersonen

Wouden
Zevenhuisterweg 22
9291MG  KOLLUM
0511-453181

Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden
Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Kollum Autoreparateurs

Gaastra
Singelweg 9A
9291ML  KOLLUM
0511-453186

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden
Banken
Er zijn geen banken gevonden

Er zijn basisscholen gevonden in Kollum Basisscholen

Koningin Julianaschool
Tsjerk Hiddesstraat 4
9291AX  KOLLUM
0511-451948

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden

Er zijn belastingadviseurs gevonden in Kollum Belastingadviseurs

Adema
Adje Lambertszlaan 2
9291CX  KOLLUM
0511-452403

Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden
Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden

Er zijn bloemisten gevonden in Kollum Bloemisten

Artifleur
Voorstraat 116
9291CN  KOLLUM
0511-451503

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden

Er zijn bouwmarkten gevonden in Kollum Bouwmarkten

Icono Service Bouwmarkt en Tuincentrum Nauta
Jumaweg 2
9291NA  KOLLUM
0511-453545

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Kollum Bouwspecialisten

Nienhuis Wegbeveiliging
Jumaweg 4
9291NA  KOLLUM
0511-451272

Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Kollum Cafes

Snackwagen
Valkenhof 29
9291BE  KOLLUM

Cateraars
Er zijn geen cateraars gevonden
Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden
Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden
Dakdekkers-dakconstructeurs
Er zijn geen dakdekkers-dakconstructeurs gevonden
Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden

Er zijn dierenasielen gevonden in Kollum Dierenasielen

Pensionstal Tilhouten
Willem Loreweg 18
9291MC  KOLLUM
0511-521870

Er zijn dierenwinkels gevonden in Kollum Dierenwinkels

Faunaland Numan
Voorstraat 94
9291CM  KOLLUM
0511-454001

Er zijn discos gevonden in Kollum Discos

Paradiso Horeca B.V.
Voorstraat 65
9291CE  KOLLUM
0511-451212

Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Kollum Economisch-adviesbureaus

Rols
Oostenstein 8
9291GR  KOLLUM

Fietswinkels
Er zijn geen fietswinkels gevonden
Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden

Er zijn fotografen gevonden in Kollum Fotografen

Propstra Fotografie
Meckamastraat 6
9291MX  KOLLUM
0511-453929

Er zijn fotografiewinkels gevonden in Kollum Fotografiewinkels

Foto Karin
Voorstraat 56
9291CL  KOLLUM
0511-451782

Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Kollum Goederenvervoer

Malsen Transporten Kollum
Molenhoek 11
9291DB  KOLLUM
0511-452196

Er zijn grondverzetters gevonden in Kollum Grondverzetters

Daniel Pijnacker B.V.
Phaesmaweg 15
9291NB  KOLLUM
0511-451464

Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden

Er zijn horloge-reparateurs gevonden in Kollum Horloge-reparateurs

Radema
Voorstraat 80
9291CM  KOLLUM
0511-451243

Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden
Hoveniersbedrijven
Er zijn geen hoveniersbedrijven gevonden
Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Kollum Interieurbouwers

Boersma Interieurbouw
Molenhoek 14
9291DC  KOLLUM
0511-453365

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden

Er zijn jachthavens gevonden in Kollum Jachthavens

Watersportvereniging Kollum
Bruneel 22
9291JB  KOLLUM

Er zijn juweliers gevonden in Kollum Juweliers

Radema
Voorstraat 80
9291CM  KOLLUM
0511-451243

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Kollum Kampeerterreinen

Poelplaets
Trekweg 9
9291MP  KOLLUM
0184-414091

Kappers
Er zijn geen kappers gevonden

Er zijn keukenspecialisten gevonden in Kollum Keukenspecialisten

Barkmeijer Keukencentrum B.V.
Oliemolensingel 8
9291GN  KOLLUM
0511-453500

Er zijn kinderopvang gevonden in Kollum Kinderopvang

Kollumerland C.A.
Voorstraat 34
9291CK  KOLLUM
0511451599

Er zijn klusbedrijven gevonden in Kollum Klusbedrijven

PSG Verbouw- en Montagebedrijf
Oostenburgstraat 7
9291EM  KOLLUM
0511-453979

Er zijn koeriers gevonden in Kollum Koeriers

Kollumer Koerier B.V.
Singelweg 5A
9291ML  KOLLUM
0511-453522

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden
Lasbedrijven
Er zijn geen lasbedrijven gevonden

Er zijn loodgieters gevonden in Kollum Loodgieters

Tuin
Mr Andreaestraat 8
9291MA  KOLLUM
0511-454143

Er zijn makelaars gevonden in Kollum Makelaars

Wiebe Meerstra Bemiddeling & Taxaties
Ermeline 26
9291JC  Kollum
0511-454115

Maneges
Er zijn geen maneges gevonden

Er zijn massagesalons-afslankstudios gevonden in Kollum Massagesalons-afslankstudios

Activit Body Center Kollum
Voorstraat 69
9291CE  KOLLUM
0511-453718

Metselaars
Er zijn geen metselaars gevonden
Meubelmakers
Er zijn geen meubelmakers gevonden

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Kollum Meubelstoffeerders

Klaas Dijkstra
Voorstraat 6
9291CK  KOLLUM
0511-452801

Er zijn meubelzaken gevonden in Kollum Meubelzaken

Smederij
Voorstraat 15
9291CC  KOLLUM
0511-453223

Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden

Er zijn motorfietswinkels gevonden in Kollum Motorfietswinkels

Luinstra
Voorstraat 108
9291CN  KOLLUM
0511-454451

Er zijn notarissen gevonden in Kollum Notarissen

Kantoor Notaris mr. W. Beugelink
Kerkstraat 7
9291CA  KOLLUM
0511-451805

Opinieonderzoekers
Er zijn geen opinieonderzoekers gevonden

Er zijn opticiens gevonden in Kollum Opticiens

Kroeze Optiek
Voorstraat 72
9291CL  KOLLUM
0511-453291

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Kollum Organisatie-adviesbureaus

HGM Subsidiekompas
de Hammeren 28
9291PB  KOLLUM
0511-450450

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Kollum Passagiersvaart-veerdiensten

Yachtcharter Horizon
Eskesstraat 57
9291GW  KOLLUM

Er zijn pensions gevonden in Kollum Pensions

Ald Syl
Wouddijk 1
9291LA  KOLLUM
0511-408795

Postorderbedrijven
Er zijn geen postorderbedrijven gevonden

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Kollum Projectontwikkelaars

WSK Planontwikkeling B.V.
Johannes Bogermanstraat 26
9291HC  KOLLUM

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden
Reclamebureaus
Er zijn geen reclamebureaus gevonden

Gesponsorde links

Er zijn reclamedrukkerijen gevonden in Kollum Reclamedrukkerijen

Banda Grafiscreen
Voorstraat 32
9291CK  KOLLUM
0511-451341

Er zijn registeraccountants gevonden in Kollum Registeraccountants

Kammen Accountancy en Belastingadviezen
Voorstraat 43
9291CD  KOLLUM
0511-450991

Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Kollum Religieuze-organisaties

Nederl. Herv. Evangel. Ver. Op Gereformeerden Grondslag
Voorstraat 24
9291CK  KOLLUM

Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Kollum Schilders

Bosman
Voorstraat 54
9291CL  KOLLUM
0511-451369

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden
Sociaal-cultureel-werk
Er zijn geen sociaal-cultureel-werk gevonden
Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden

Er zijn software-producenten gevonden in Kollum Software-producenten

B & K Informatica
Nobel 76
9291AA  KOLLUM
0511-454156

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden
Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden
Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden
Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden

Er zijn stukadoren gevonden in Kollum Stukadoren

Steeg Stukadoorsbedrijf
Eyso de Wendtstraat 25
9291ET  KOLLUM
0511-452546

Er zijn tabakswinkels gevonden in Kollum Tabakswinkels

Hoekstra
Voorstraat 93
9291CE  KOLLUM
0511-451365

Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden

Er zijn tandtechnische-bedrijven gevonden in Kollum Tandtechnische-bedrijven

Huttema
de Hammeren 50
9291PC  KOLLUM
0511-453459

Er zijn taxibedrijven gevonden in Kollum Taxibedrijven

Bosgraaf
Phaesmaweg 2
9291NB  KOLLUM
0511-452222

Er zijn tegelzetters gevonden in Kollum Tegelzetters

Michelangelo Tegelzetbedrijf
Kievitstraat 9
9291BJ  KOLLUM

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Kollum Timmermannen

Douwes TBD
Eskesstraat 8
9291GX  KOLLUM
0511-451652

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Kollum Uitvaartverzorgers

Uitvaartvereniging De Eendracht
Eskesstraat 60
9291GZ  KOLLUM

Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden
Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden
Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden
Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden

Er zijn verzorgingshuizen gevonden in Kollum Verzorgingshuizen

Woonservice Senioren
Tsjerk Hiddesstraat 42
9291AM  KOLLUM
0511451730

Er zijn videotheken gevonden in Kollum Videotheken

Arbellini Videotheek
Voorstraat 97
9291CE  KOLLUM
0511-453126

Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden

Er zijn vloerleggers gevonden in Kollum Vloerleggers

Honke (W.P.S.H.)
Wilhelminastraat 9
9291HT  KOLLUM
0511-450440

Er zijn webdesigners gevonden in Kollum Webdesigners

Next Step Design
Halbertsmastrjitte 30
9291GA  KOLLUM

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Kollum Woningbouwverenigingen

Woningbouwvereniging Kollumerland
Johannes Bogermanstraat 26
9291HC  KOLLUM
0511-451845

Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden
Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid